Projekční činnost

Zajišťujeme komplexní činnost v oblasti projektování pozemních, inženýrských a dopravních staveb vč. poradenského servisu. 

Projekční část firmy se zabývá zpracováváním projektových dokumentací pro pozemní, inženýrské a dopravní stavby od studií po dokumentace pro provedení stavby dle zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 183/2006 Sb. vč. jeho prováděcích předpisů a pozdějších novel. Součástí projektových dokumentací je vyřízení potřebných dokladů týkajících se staveb pro jednotlivá povolení.

 

Dále firma zajišťuje komplexní činnost v poradenství k problematice pozemních inženýrských a dopravních staveb jako celku.

Cena projektu rodinného domu

od 20 000 Kč

Legislativa spojená s projekční činností:

  • Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 183/2006 Sb.
  • Vyhláška o autorizovaných inspektorech 498/2006 Sb.
  • Vyhláška o dokumentaci staveb 499/2006 Sb.
  • Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 500/2006 Sb.
  • Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 501/2006 Sb.
  • Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 503/2006 Sb.
  • Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 526/2006 Sb.
  • Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu 137/98 Sb.
  • Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 369/2001 Sb.